Szkody łowieckie

 

U W A G A

Od Wielkanocy obowiązuje zmienione Praw Łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Od początku  pojawiły się wątpliwości, gdzie zgłaszać szkody, a także kto i jak ma je szacować. Dopiero po kilku dniach ukazały się wyjaśnienia Ministra Środowiska – jednak dotyczyły one wyłącznie miejsca zgłoszenia szkód – wiemy, że należy to zrobić zgodnie z nowym zapisem art. 46, tj. do właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta. Raczej pewną informacją jest też stosowanie, w zakresie nie określonym w nowej Ustawie, dotychczasowego rozporządzenia o szacowaniu szkód  z 8 marca 2010 r., do czasu wydania nowego – jednak nie dłużej niż do końca września 2018 r.. Poza tym każdy kolejny dzień przynosi nowe pomysły interpretacyjne związane z – delikatnie mówiąc – „nieprecyzyjnymi” zapisami tej Ustawy. Poniżej przedstawiamy skrótowo, wg bieżącej wiedzy, zasady postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich, ważne dla poszkodowanego rolnika. Rysunek 1 przedstawia poglądowo schemat tego postępowania.

 1. zgłoszenie szkody

Wniosek o szacowanie, na piśmie, składa właściciel albo posiadacz gruntów rolnych do właściwego Wójta (Burmistrza, Prezydenta), ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Wniosek musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych; wskazanie miejsca wystąpienia szkody; wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Wniosek, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód (nie wiadomo, jak to interpretować i czy daje to możliwość odrzucenia wniosku).

 1. zespół szacujący

Szacowanie szkód dokonuje zespół, składający się z: 1) przedstawiciela gminy którym jest: a) [SOŁTYS] przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona, b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy [WÓJT] – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona 2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; 3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Domyślnie Zespół ma być powołany przez Wójta [nie jest to wprost zapisane w Ustawie, nie wiadomo też w jakim trybie Wójt ma ten zespół powoływać]. Występują już wątpliwości prawne co do „przedstawicielstwa” organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy [sołectwa] oraz organu wykonawczego gminy [faktycznie jest nim Wójt]. W szczególności nie wiadomo czy i jak można „zastąpić’ Sołtysa w Zespole, który nie chce lub nie może uczestniczyć w szacowaniu, a jest niezbędny dla prawnej ważności szacowania. Mamy już liczne informacje z terenu o składaniu przez sołtysów pism z odmową uczestnictwa w szacowaniu. Należy zwrócić uwagę, że Ustawa nie obliguje do uczestnictwa w szacowaniu przedstawiciela KŁ oraz poszkodowanego rolnika, co oznacza, że teoretycznie ważne prawnie szacowanie może przeprowadzić jednoosobowo Sołtys. Faktycznie w najlepszej sytuacji są rolnicy z gmin miejskich lub z gmin, gdzie nie ma sołectw [i sołtysów], ponieważ w takim przypadku obligatoryjnym członkiem zespołu będzie wskazany pracownik gminy lub wynajęty biegły – zależni od Wójta.

 1. terminy

Oględziny i szacowanie ostateczne ma być wykonane nie później niż 7 dnia od zgłoszenia a rolnik i KŁ mają być zawiadomieni o terminie najpóźniej 3 dnia od zgłoszenia. Nie określono sposobu tego zawiadomienia [tak też było dotychczas]. Zawiadomienie o terminie zbioru [tak jak dotychczas], składa rolnik na piśmie,  na 7 dni przed planowanym zbiorem, a samo szacowanie ostateczne najpóźniej w dniu sprzętu uszkodzonej uprawy.

 1. szacowanie szkód na łąkach, w płodach i w czasie zbiorów

Wyłącznie szacowanie ostateczne [bez oględzin]. Należy zwrócić uwagę, że nowa Ustawa nie określa sposobu szacowania upraw zniszczonych ze wskazaniem do zaorania.

 1. protokół szacowania

Sporządza się niezwłocznie w 3 egzemplarzach, wg wzoru dotychczasowego ze szkicem uszkodzonej uprawy. Ustawa nie wskazuje członka Zespołu, który ma sporządzić protokół. Biorący w szacowaniu udział członkowie zespołu mają podpisać protokół [nie wiadomo, jak dla ważności postępowania będzie miała odmowa podpisu przez KŁ i przez rolnika]. Podobnie jak dotychczas, nie określono terminu przekazania podpisanego protokołu rolnikowi, co może mieć wpływ na rozwlekłość całego postępowania.

 1. wypłata odszkodowania

30 dni, jak dotychczas, ze środków KŁ, jeśli nie wniesiono odwołania.

 1. odwołania

W ciągu 7 dni od podpisania protokołu szacowania, rolnik oraz KŁ mogą wnieść na piśmie odwołanie do właściwego Nadleśniczego. Odwołanie przysługuje do protokołu oględzin oraz do protokołu szacowania ostatecznego.

 1. udział Izby Rolniczej

Na niosek członka Zespołu może brać udział tylko w szacowaniu odwoławczym przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej. IR ma w takich przypadkach obowiązek sporządzenia opinii na piśmie na temat oszacowania szkody, który nie jest wiążący dla Nadleśniczego.

 1. udział osób w szacowaniu odwoławczym

Nadleśniczy w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania zawiadamia o terminie szacowania członków Zespołu oraz, [jeśli był złożony wniosek na piśmie] przedstawiciela IR. Nieobecność tych osób nie wstrzymuje szacowania przez nadleśniczego.

 1. protokół szacowania odwoławczego

Sporządza się po szacowaniu odwoławczym (oględziny lub szacowanie ostateczne), ale bez ustalenia wysokości odszkodowania. Do protokołu dołącza się ewentualnie opinię IR. Nie wiadomo, kto i w jakim terminie ma sporządzać protokół.

 1. decyzja administracyjna

Nadleśniczy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu szacowania wydaje decyzję administracyjną o wysokości odszkodowania, która jest ostateczna

 1. wypłata odszkodowania

30 dni od dnia doręczenia [rolnikowi i KŁ] decyzji administracyjnej Nadleśniczego, ze  środków KŁ.

 1. droga sądowa

Poszkodowany rolnik a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji Nadleśniczego, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody [nie wiadomo dokładnie do jakiego sądu – najprawdopodobniej do sądu powszechnego a nie do WSA].

 1. szkolenia członków Zespołu

Lasy Państwowe, a dokładniej Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu mają organizować od 1 maja 2018 r. szkolenia przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich [zarządzenie nr 22 z 12-04-2018 Dyrektora LP]

Roman Włodarz


 

10-10-2018: Opinia do projektu rozporządzenia ws. szacowania szkód łowieckich

02-08-2018: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

14-06-2018: Resort środowiska ws. zmniejszenia zagęszczenia populacji dzików

14-06-2018: Resort środowiska ws. redukcyjnego odstrzału jeleniowatych

17-05-2018: Ministerstwo Środowiska ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

23-04-2018: W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta: muflona, kormorana, żurawia, gęsi i czaple

12-04-2018: Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody

22-01-2018: Dane ilościowe ZO PZŁ dotyczące odstrzału dzików w woj. śląskim z podziałem na obwody łowieckie

19-01-2018: Resort Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy przepisów w procesach o zapłatę odszkodowania

17-01-2018: Redukcyjny odstrzał bobra europejskiego

07-01-2018: MRiRW w sprawie pilnych działań mających na celu depopulację dzików

07-12-2017: Ustawa Prawo łowieckie - od 1 stycznia 2019 r.

29-08-2017: Odpowiedź MRIRW ws. wypłaty odszkodowania gdy wystąpiły szkody a Starosta nie podpisał z KŁ umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego

26-08-2017: Odpowiedź MŚ dot. kwestii wypłaty odszkodowania gdy nie została podpisana umowa dzierżawy obwodu łowieckiego

03-07-2017: Odszkodowania za szkody powodowane przez bobry - bez utraconych korzyści

23-06-2017: Koło łowieckie ORLIK w Siewierzu informuje o zaprzestaniu działalności związanej z gospodarką łowiecką

30-01-2017: W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

09-01-2017: Opinia Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo łowieckie

08-06-2016: Opinia do projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo łowieckie

04-02-2016: Projekt komisyjny Prawo łowieckie_(Telus)

04-02-2016: Stanowisko_Zarzadu_KRIR_ws_komisyjnego_Projektu_Prawo_łowieckie

25-01-2016: Roczny plan łowiecki Polskiego Związku Łowieckiego (Polska)

25-01-2016: Roczny plan łowiecki Polskiego Związku Łowieckiego (Śląsk)

05-01-2016: Ukazał się projekt nowelizacji ustawy "Prawo łowieckie"

14-12-2015: Samorząd rolniczy przypomina o koniecznej nowelizacji ustawy "Prawo łowieckie"

 

Opracowanie: Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych - procedury postepowania

Obwody łowieckie

ORSIP - Aktualny podział na obwody łowieckie

 

2018 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.