Start

 

 

Śląska Izba Rolnicza informuje że, na podstawie umowy zawartej na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie konferencji pn: „Mali producenci – Duże możliwości - skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk poprzez wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem realizowanej operacji będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji z aktualną sytuacją w zakresie podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i podatku VAT w RHD, tworzeniem wartości dodanej w gospodarstwie, zagadnieniami etyki w biznesie żywnościowym oraz identyfikowalnością i autentycznością produktów. Ponadto uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość poznania wyżej wymienionych zagadnień merytorycznych od strony praktycznej, między innymi poprzez omówienie sieciowania produktu w ramach Podlaskiego Szlaku Kulinarnego, współpracy i dobrych praktyk w ramach RHD na terenie Podlasia, czy też działalności innowacyjnej w produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 200 rolników województwa śląskiego, właścicieli małych gospodarstw rolnych, którzy zajmują się wytwarzaniem i sprzedażą produktów,  bądź też w planach mają podjęcie tego rodzaju działalności oraz widzą konieczność podniesienia swej wiedzy w zakresie tematycznym obejmującym niniejszą konferencję.

Przeszkolenie rolników biorących udział w przedmiotowej konferencji będzie natychmiastowym efektem operacji. Efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Przeszkolenie grupy osób (200 rolników), którzy nabyli wiedzę, a następnie wdrażać ją będą w swoich gospodarstwach, tym samym oddziałując pozytywnie na innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego, wpływać będzie na akceptowalny wzrost dochodu gospodarstwa i poprawę jakości ich życia.  Poprawa dochodów gospodarstw rolnych oddziaływać będzie na poprawę sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich, co z kolei wpływać będzie na ich wieloaspektowy rozwój.

Pomimo dużego zróżnicowania województwa śląskiego, duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ma aktywność, (udział w konferencji), inicjatywa (wykorzystanie zdobytej wiedzy w swoich gospodarstwach, bądź podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej), przedsiębiorczość (tworzenie mikrofirm) oraz umiejętność wykorzystania zasobów w postaci nabytej wiedzy.

Ramowy program:

I dzień konferencji:

od godz. 12:00 zakwaterowanie i rejestracja uczestników konferencji,

13:00 – 14:00 obiad,

14:00 – 14:30 otwarcie konferencji, przywitanie uczestników
i zaproszonych gości, wystąpienie wprowadzające,

14:30 – 15:15 Wykład I pt: „Sieciowanie produktu w ramach „Podlaskiego Szlaku Kulinarnego”.

15:15 – 16:00 Wykład II pt: „Przykłady współpracy i dobrych praktyk w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego na terenie Podlasia”.

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa.

16:30 – 17:15 Wykład III pt: „Podatek dochodowy, podatek od nieruchomości i podatek VAT w Rolniczym Handlu Detalicznym”.

17:15 – 18:00 Wykład IV pt: „Tworzenie wartości dodanej w rolniczym łańcuchu dostaw żywności”.

18:00 – 18:30 Podsumowanie I dnia konferencji.

19:00 – Uroczysta kolacja.

 

II dzień konferencji

8:00 – 9:00 śniadanie.

9:15 – 10:00 Wykład  V pt: „Stymulowanie działalności innowacyjnej w zakresie produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie”.

10:00 – 10:45 Wykład VI pt: „Etyka w przetwórstwie żywności – Kodeks Etyki Żywnościowej”.

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa.

11:15 – 12:00 Wykład VII pt: „Identyfikowalność i autentyczność surowca w produkcji żywności”,

12:00 – 12:45 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

13:00 – 14:00 Obiad i wyjazd uczestników konferencji.

Planowany termin konferencji to ostatni tydzień października 2021 r. Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445.

 

 

 

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie  z umową nr 6/PO2020-2021/2021 z dnia 05.05.2021 r., zawartą na          realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie wyjazdu studyjnego połączonego ze szkoleniem pt: „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie dochodowej poza rolniczej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem operacji będzie wzrost wiedzy oraz nabycie nowej wśród 45 rolników z terenu województwa śląskiego poprzez udział w przedmiotowej informacji. Uczestnicy operacji będą mieli możliwość poznania dobrych praktyk i kreatywnych postaw w zakresie przedsiębiorczości, dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej poza rolniczej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko – Senejskiej Lokalnej Grupy Działania.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 45 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego. Będą to rolnicy, członkowie samorządu rolniczego, osoby aktywne w środowisku wiejskim (liderzy), aktywnie współpracujące z innymi rolnikami, które zdobytą wiedzą podzielą się z innymi zainteresowanymi.

Ramowy program:

I dzień:

Zbiórka uczestników. Wyjazd.

Obiad w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

Zakwaterowanie.

Kolacja  - spotkanie i wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Suwalsko-Sejnieńskiej LGD.

II dzień:

Śniadanie.

Prezentacja dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektów realizowanych w ramach PROW przez beneficjentów z terenu działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania –wizyty u  przedsiębiorców:

- projekt - rozszerzenie dotychczasowej oferty o możliwość korzystania z aktywnego wypoczynku (miejscowość - Osinki);

- projekt: „Portal turystyczny” – internetowa baza informacji turystycznej SUWALSZCZYZNA.EU (miejscowość - Suwałki);

- projekt: Wzmocnienie konkurencyjności jakością usług agroturystycznych (miejscowość - Osinki);

Obiad.

Szkolenie pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”, zgodnie z programem.

  1. Definiowanie produktu lokalnego i turystycznego - czym jest produkt, cechy produktu, kreowanie produktu.
  2. Opracowanie karty produktu/usługi, koszty wytworzenia produktu, wyliczenie ceny, opłacalność ekonomiczna produktu.
  3. Przerwa kawowa.
  4. Marketing produktów lokalnych i turystycznych, produkt lokalny i turystyczny – szanse i zagrożenia.
  1. Rola produktów lokalnych w budowaniu oferty turystycznej.
  2. Budowanie marki lokalnej regionu.
  3. Pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Kolacja.

III dzień:

Śniadanie.

Prezentacja dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektów realizowanych w ramach PROW przez beneficjentów z terenu działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania – wizyty u  przedsiębiorców:

- projekt: Uzyskanie dochodu z rozpoczętej działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn i urządzeń w celu świadczenia usług (miejscowość - Czostków);

- projekt: Wzrost konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego poprzez utworzenie stref wypoczynku i rekreacji” (miejscowość - Burdeniszki);

- projekt: Atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań w Okuniowcu, czyli inwestujemy

 w ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, sportowe i turystyczne (miejscowość – Okuniowiec);

Obiad.

Pokaz tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych i tradycyjnych  - pokaz wyrobu serów lokalnych w miejscowości Wiżajny.

Pokaz tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych i tradycyjnych  - pokaz pieczenia sękacza w miejscowości Suwałki – Krzywe.

Kolacja

IV dzień:

Śniadanie.

Wyjazd, w drodze powrotnej obiad w miejscowości Rawa Mazowiecka.

 

Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445.

 

 

Oświadczenie Nabywcy, bo nawóz azotowy to prekursor materiałów wybuchowych

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

„Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia dostępności substancji lub mieszanin dla przeciętnych użytkowników, oraz w celu zapewnienia właściwego zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw.“

Od tego dnia  kupując nawozy z azotanem amonu w stężeniu przekraczającym 16% będziemy poproszeni o wypełnienie specjalnego „Oświadczenia Nabywcy”, podając szczegółowo wszystkie dane i przeznaczenie zakupionych nawozów.

Pamiętajmy, że nie chodzi o stężenie azotu w nawozie, tylko o stężenie azotanu amonu przekraczające 16%. Dla przykładu mocznik ma 46% azotu, a w ogóle nie jest objęty tym oświadczeniem, bo nie zawiera azotanu amonu.

Lista nawozów, które obejmie konieczność składania oświadczenie jest dość długa. Znajdą się tu - między innymi – Saletrzaki, Saletromag, Salmag, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30, RSM 32.

Pamiętajmy również, że jeżeli kupujący nie będzie chciał okazać dowodu osobistego, bądź nie będzie chciał ujawnić w jakim celu wykorzysta nawóz, sprzedawca może odmówić takiej osobie sprzedaży towaru.

Wzór „Oświadczenia Nabywcy”

 

 

 

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.