Start

UCHWAŁA SEJMIKU WOJ. ŚLĄSKIEGO

NR IV/20/16/2012

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

WIĘCEJ ...

 

 

Śląska Izba Rolnicza informuje że, na podstawie umowy zawartej na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie konferencji pn: „Mali producenci – Duże możliwości - skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk poprzez wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem realizowanej operacji będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji z aktualną sytuacją w zakresie podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i podatku VAT w RHD, tworzeniem wartości dodanej w gospodarstwie, zagadnieniami etyki w biznesie żywnościowym oraz identyfikowalnością i autentycznością produktów. Ponadto uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość poznania wyżej wymienionych zagadnień merytorycznych od strony praktycznej, między innymi poprzez omówienie sieciowania produktu w ramach Podlaskiego Szlaku Kulinarnego, współpracy i dobrych praktyk w ramach RHD na terenie Podlasia, czy też działalności innowacyjnej w produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 200 rolników województwa śląskiego, właścicieli małych gospodarstw rolnych, którzy zajmują się wytwarzaniem i sprzedażą produktów,  bądź też w planach mają podjęcie tego rodzaju działalności oraz widzą konieczność podniesienia swej wiedzy w zakresie tematycznym obejmującym niniejszą konferencję.

Przeszkolenie rolników biorących udział w przedmiotowej konferencji będzie natychmiastowym efektem operacji. Efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Przeszkolenie grupy osób (200 rolników), którzy nabyli wiedzę, a następnie wdrażać ją będą w swoich gospodarstwach, tym samym oddziałując pozytywnie na innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego, wpływać będzie na akceptowalny wzrost dochodu gospodarstwa i poprawę jakości ich życia.  Poprawa dochodów gospodarstw rolnych oddziaływać będzie na poprawę sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich, co z kolei wpływać będzie na ich wieloaspektowy rozwój.

Pomimo dużego zróżnicowania województwa śląskiego, duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ma aktywność, (udział w konferencji), inicjatywa (wykorzystanie zdobytej wiedzy w swoich gospodarstwach, bądź podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej), przedsiębiorczość (tworzenie mikrofirm) oraz umiejętność wykorzystania zasobów w postaci nabytej wiedzy.

 

Termin i miejsce konferencji:

25-26.10.2021 r. (poniedziałek – wtorek)

Ośrodek Wypoczynkowy ORLE GNIAZDO HUCISKO, ul. Orle Gniazdo 20, 42-421 Hucisko

 

O kwalifikacji do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Powiatowym Śląskiej Izby Rolniczej pod numerem telefonu: 32/2580-445.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

 

Ramowy program:

I dzień konferencji:

od godz. 12:00 zakwaterowanie i rejestracja uczestników konferencji,

13:00 – 14:00 obiad,

14:00 – 14:30 otwarcie konferencji, przywitanie uczestników
i zaproszonych gości, wystąpienie wprowadzające,

14:30 – 15:15 Wykład I pt: „Sieciowanie produktu w ramach „Podlaskiego Szlaku Kulinarnego”.

15:15 – 16:00 Wykład II pt: „Przykłady współpracy i dobrych praktyk w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego na terenie Podlasia”.

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa.

16:30 – 17:15 Wykład III pt: „Podatek dochodowy, podatek od nieruchomości i podatek VAT w Rolniczym Handlu Detalicznym”.

17:15 – 18:00 Wykład IV pt: „Tworzenie wartości dodanej w rolniczym łańcuchu dostaw żywności”.

18:00 – 18:30 Podsumowanie I dnia konferencji.

19:00 – Uroczysta kolacja.

 

II dzień konferencji

8:00 – 9:00 śniadanie.

9:15 – 10:00 Wykład  V pt: „Stymulowanie działalności innowacyjnej w zakresie produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie”.

10:00 – 10:45 Wykład VI pt: „Etyka w przetwórstwie żywności – Kodeks Etyki Żywnościowej”.

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa.

11:15 – 12:00 Wykład VII pt: „Identyfikowalność i autentyczność surowca w produkcji żywności”,

12:00 – 12:45 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

13:00 – 14:00 Obiad i wyjazd uczestników konferencji.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Nabywcy, bo nawóz azotowy to prekursor materiałów wybuchowych

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

„Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia dostępności substancji lub mieszanin dla przeciętnych użytkowników, oraz w celu zapewnienia właściwego zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw.“

Od tego dnia  kupując nawozy z azotanem amonu w stężeniu przekraczającym 16% będziemy poproszeni o wypełnienie specjalnego „Oświadczenia Nabywcy”, podając szczegółowo wszystkie dane i przeznaczenie zakupionych nawozów.

Pamiętajmy, że nie chodzi o stężenie azotu w nawozie, tylko o stężenie azotanu amonu przekraczające 16%. Dla przykładu mocznik ma 46% azotu, a w ogóle nie jest objęty tym oświadczeniem, bo nie zawiera azotanu amonu.

Lista nawozów, które obejmie konieczność składania oświadczenie jest dość długa. Znajdą się tu - między innymi – Saletrzaki, Saletromag, Salmag, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30, RSM 32.

Pamiętajmy również, że jeżeli kupujący nie będzie chciał okazać dowodu osobistego, bądź nie będzie chciał ujawnić w jakim celu wykorzysta nawóz, sprzedawca może odmówić takiej osobie sprzedaży towaru.

Wzór „Oświadczenia Nabywcy”

 

 

 

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.