K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Rolnicza, ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec, tel/fax. (32) 258-04-45, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Śląskiej Izbie Rolniczej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a.    prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi), to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b.    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych oraz im pochodnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c.    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b.    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c.    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Śląskiej Izbie Rolniczej.
10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.