Drugie statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego

W dniu 29.09.2015 r. w sali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   w Raciborzu odbyło się drugie statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. Na wstępie Przewodniczący Rady pan Lach Kazimierz przywitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek posiedzenia. Jako pierwsza głos zabrała pani Plaskacz Agnieszka; Z-ca Kierownika KRUS PT w Raciborzu, która  z perspektywy kilku ostatnich lat omówiła zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin.

Następnie głos zabrał pan Włodarz Roman; Prezes Śląskiej Izby Rolniczej   i przedstawił informacje odnoszące się do panującej suszy, która dotknęła rolników w całym kraju. Poinformował zebranych, że rolnicy, których dotknęła susza mogą wnioskować   o pomoc finansową w ARiMR do końca września. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Realizując ustalony porządek posiedzenia kolejno głos zabrał pan Panek Henryk, Kierownik ARiMR w Raciborzu, który odniósł się do omawianych kwestii związanych  z suszą i przedstawił zróżnicowanie Powiatu Raciborskiego pod względem glebowym. Następnie poinformował, że do wniosku o pomoc finansową z tytułu poniesionych strat w wyniku suszy należy dołączyć kopię protokołu szacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk. Wnioski, które będą niekompletne dodatkowo w ciągu 7 dni będą mogły zostać uzupełnione. Kontynuując Kierownik ARiMR w Raciborzu poinformował zebranych, że od 19 października będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych od producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tyś euro do 200 tyś euro.

W kolejnej części Posiedzenia Rady Prezes ŚIR dokonał uroczystego wręczenia legitymacji członkom Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. Następnie pan Włodarz Roman przedstawił delegatom Izby zakres ich kompetencji i praw w świetle podstawy prawnej Izby; Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych  i Statutu ŚIR.

 

 

Hoszek Katarzyna

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.