Obradował Śląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

23 stycznia 2017. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale  Mikołowie  odbyło się IV posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  . 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zespołu PDO dyrektor Oddziału Terenowego COBORU SDOO w Pawłowicach   Norbert Styrc.

Wszystkich uczestników przywitał pan  Andrzej Wieczorek  kierownik Działu Technologii Produkcji  Rolniczej i Doświadczalnictwa ŚODR Częstochowa Oddział w Mikołowie i podkreślił znaczenie współpracy  z punktami prowadzącymi doświadczenia PDO i ważność bazy doświadczalnej prezentującej nowe odmiany.  

Program posiedzenia obejmował:

- sprawozdanie z realizacji PDO w 2016 roku – Przewodniczący Śląskiego Zespołu – Norbert Styrc,

- ocenę przeprowadzonych doświadczeń w sezonie 2016 – Inspektor Rejonu V Oceny Odmian Adam Skórka,

- opracowanie Listy Odmian Zalecanych  na 2017 rok: zboż jarych, zbóż ozimych, rzepaku ozimego, ziemniaków, grochu i soi

- ustalenie doboru zbóż jarych do doświadczeń PDO oraz lokalizacji doświadczeń na sezon 2017,

- przedstawienie bieżących spraw programu PDO,

Przewodniczący Zespołu podkreślił korzyści gospodarcze wynikające z prowadzenia PDO i znaczenie doświadczalnictwa odmianowego dla województwa śląskiego gdzie system ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W skali kraju woj. śląskie  jest nieprzerwanie liderem z  najlepszym wskaźnikiem areału gruntów ornych przypadających na jedno doświadczenie. Najważniejsze cele działania to ciągłe prace nad rozwojem PDO. Zakres badań to obecnie  66 prowadzonych doświadczeń  i  testowanych jest 456 odmian  w sześciu punktach doświadczalnych: SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach , Hodowla Roślin ,,DANKO’’ - Modzurów  i  Małopolska Hodowla Roślin  Zakład Hodowli Nieznanice, IOR Poznań - Oddział Sośnicowice oraz ŚODR Częstochowa –Oddział w Mikołowie.

Prowadzone są również badania rozpoznawcze odmian ze Wspólnotowego Katalogu (CCA) w celu umożliwienia porównania ich z szeroką gamą odmian badanych w PDO .

Wyniki doświadczeń publikowane są w corocznym biuletynie opracowywane przez specjalistów prowadzących doświadczenia.  Ponadto od 1 lipca 2012r. wszystkie stacje doświadczalne oceny odmian uruchomiły własne strony internetowe m.in. w celu upowszechniania systemu opracowano aplikację  ,,PDO Rekomendacja odmian’’

Pan Inspektor Adam Skórka przedstawił ocenę doświadczeń  kładąc szczególny nacisk na bardzo dobre prowadzenie doświadczeń przez poszczególne punkty doświadczalne pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym 2016. Zwiększona ilość  opadów  w  trakcie żniw 2016 roku  utrudniała  zbiory  rolnikoma także punktom w których prowadzone były doświadczenia.

Najważniejszym celem posiedzenia Zespołu PDO było opracowanie list odmian zalecanych na rok 2017. Ogromna ilość odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na wskazanie odmian najbardziej przydatnych do uprawy i najlepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych województwa śląskiego. W 2016 roku  mieliśmy w województwie śląskim 11 list odmian zalecanych,  Propozycja rozszerzenia bazy LOZ łączy się ze zwiększoną ilością doświadczeń jak również potrzebą wyższych nakładów. Obecnie 27 doświadczeń finansowanych jest ze  środków budżetowych a 39 ze środków lokalnych.

Należy podkreślić znaczącą rolę dofinansowania prowadzenia doświadczeń, gdyż województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w skali  kraju  pod względem ilości przekazanych  środków przez Urząd Marszałkowski. Zasadność tworzenia LOZ dla soi została poddana dyskusji,  zwiększające się zainteresowanie rolników uprawą soi pociąga za sobą  przedstawienie wyników i zaproponowanie odmian z różnych grup wczesności i nie sprawiających trudności w uprawie i przy zbiorze. Podjęto próby opracowania i wdrożenia zwiększonego zakresu badań odmian soi oraz zmiany systemu badań rozpoznawczych zbóż  na najbliższe lata funkcjonowania systemu PDO.

Podstawą do umieszczenia odmiany na liście LOZ jest wysokość i stabilność plonowania oraz inne cechy pomocnicze jak odporność na choroby, wyleganie, wartość technologiczną czy dostępność materiału siewnego. Utworzenie LOZ pozwala wyeliminować odmiany niesprawdzone, nie posiadające wyników badań na naszym terenie.

Kolejnym punktem programu posiedzenia był dobór odmian zbóż jarych do doświadczeń porejestrowych prowadzonych w województwie śląskim w 2017 roku. Badane są odmiany wzorcowe dla danego gatunku, odmiany z listy LOZ i odmiany nowo zarejestrowane wybrane przez Zespół.

W doborze zbóż jarych w roku 2017 znalazły się następujące nowe odmiany:

Pszenica jara- 2 odmiany Jaślanka i Frajda ogółem badanych będzie 15 odmian

Jęczmień jary- 5 odmian browarnych Benie, Esma, Ovation, Xanthe, Accordine,  oraz 3 odmiany pastewne Teksas, Airway i Ramzes ogółem badanych będzie 32 odmiany,

Owies- 3 odmiany zwyczajne Armani, Kozak i Monsun, ogółem badanych będzie 15 odmian

Pszenżyto jare-  nie wpisano nowych odmian do rejestru, ogółem badanych będzie 7 odmian wcześniej zarejestrowanych.

Podczas dyskusji podsumowującej i zamykającej posiedzenie przewodniczący  Zespołu PDO podkreślał przydatność tego rodzaju spotkań, dla realizacji zadań kluczowe znaczenie ma sprawny przepływ i dostępność fachowej wiedzy do odbiorców. Przewodniczący Zespołu podziękował także wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład pracy w tworzenie list odmian zalecanych.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.