Zarząd ŚIR ws. problemu skutków dla rolnictwa braku prowadzenia gospodarki łowieckiej w obwodach nr 85, 86 i 97, położonych w powiecie zawierciańskim

L.dz.ŚIR/K/080/07/2020                                                          Katowice, 20.07.2020 r.

  

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

            Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, występując w imieniu rolników, wnosi o niezwłoczne rozwiązanie problemu skutków dla rolnictwa braku prowadzenia gospodarki łowieckiej
w obwodach nr 85, 86 i 97, położonych w powiecie zawierciańskim.

            W 2017 roku, WSA w Gliwicach wydał prawomocny  wyrok (na wniosek miejscowej Wspólnoty Gruntowo-Leśnej) na unieważnienie granic całych obwodów (wyżej wymienionych) o powierzchni  łącznej 15269 ha.

            Konsekwencją tego wyroku jest zakaz polowania na całym terenie, a nie tylko na gruntach wspólnoty, która wezwała Sejmik do wyłączenia. Koła łowieckie dzierżawiące dotychczas te obwody praktycznie stanęły w obliczu samorozwiązania. Formalnie nikt nie ma prawa do polowania (w rozumieniu PŁ) na tym terenie, za wyjątkiem odstrzałów redukcyjnych wykonywanych w trybie art. 45 ust. 3.    W aktualnym stanie prawnym przedłużenia do 31 marca 2021 r. terminu podjęcia uchwał Sejmiku Śląskiego o obwodach łowieckich, narasta problem niczym nie zakłócanego rozwoju populacji zwierząt łownych, zwłaszcza dzików, których ekspansja wychodzi poza te obszary na teren obwodów łowieckich Poręba i Ostaniec i powoduje lawinowe narastanie szkód łowieckich.  Istotnym problemem jest faktyczna luka prawna w zakresie odpowiedzialności za szkody łowieckie w ww. sytuacji. Literalnie, na podstawie art. 50.1b PŁ, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

            Z kolei art. 26 PŁ wymienia (lista zamknięta) obszary niewchodzące w skład obwodu łowieckiego, ale sytuacji związanej z unieważnieniem granic całych obwodów nie wymienia. Mamy tu spór prawny, kto ma szacować i kto ma wypłacać odszkodowania. Już obecnie silna ekspansja dzików z terenów unieważnionych obwodów łowieckich na zewnątrz  wręcz zagraża egzystencji okolicznych gospodarstw rolnych, tak ze względu na szkody łowieckie jak i na zagrożenie okolicznych producentów trzody chlewnej, w tym jednej fermy, potencjalnego rozwoju ASF.

            Nie czekając na ponowne uchwalenie w 2021 r. granic obwodów i procedurę wydzierżawienia ww. obwodów, a w rezultacie rozpoczęcia prowadzenia normalnej gospodarki łowieckiej, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w zakresie decyzji zastępczych w zakresie gospodarki łowieckiej, w szczególności  w zakresie skutecznej redukcji populacji dzików.

 

                                                                                  Z poważaniem

Prezes Zarządu ŚIR

Roman Wlodarz

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.