Stanowiska Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego przy KRIR z dnia 22.11.2

Członkowie Komisji przeanalizowali szczegółowo projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw i podkreślili fakt, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego powinna w jak najmniejszym stopniu regulować obrót prywatną ziemią, zgodnie z poszanowaniem prawa własności.

Komisja zaproponowała szczegółowe propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

W art. 1 dokonującym zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624) proponuje  następujące zmiany:

Do pkt 4 zmiany dotyczącej lit a art. 2a ust. 3, pkt 1 lit. e: Pomimo, iż przepis zmienia słowo „zakupu” na „nabycie” w przypadku pozyskania gruntów przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody należałoby zdaniem Komisji  wprowadzić przepisy zabezpieczające przed rozdysponowaniem ich na cele inne niż ochrona przyrody dookreślając co rozumie się przez „cel ochrony przyrody” .

Do pkt 4 zmiany dotyczącej lit b art. 2a ust. 4 pkt 1, lit. c Komisja zauważa, że zaproponowane rozszerzenie katalogu przypadków w art. 2a ust. 4, w których możliwe będzie nabycie nieruchomości rolnej za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR osłabiają pozycje Dyrektorów Regionalnych i centralizują władzę w KOWR, co może nadmiernie przedłużać procedury administracyjne, wiele wątpliwości budzi również brak definicji „nadmiernej koncentracji gruntów rolnych” , ponieważ jest to pojęcie, które będzie można dowolnie interpretować, dlatego wymaga doprecyzowania

W art. 2a ust. 4 pkt 1, lit. d dotyczącym nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż rolnicy indywidualni oraz podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-7, np. parki narodowe za zgodą  Dyrektora proponujemy wykreślenie „albo powiększone gospodarstwo rolne”, ponieważ każde zbycie nieruchomości rolnej będzie wymagało zgody od Dyrektora Generalnego KOWR.

W art. 2a ust. 4 pkt 4 dotyczącym nabycia nieruchomości rolnych przez uczelnie publiczne na cele dydaktyczne i rolnicze, należałoby zdaniem Komisji wprowadzić przepisy zabezpieczające przed rozdysponowaniem gruntów na inne cele niż ww. dookreślając co rozumie się cele dydaktyczne i rolnicze.

W Art. 2a ust. 4 Pkt 5 dotyczący nabycia nieruchomości przez państwową lub samorządową jednostkę prawną i zobowiązujące je do:

„a) jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

b) która zobowiąże się do rozpoczęcia inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości,

c) która określi termin zrealizowania inwestycji;”

powinien dotyczyć również parków narodowych.

Art. 2a ust. 4 pkt  6 dotyczący spółek prawa handlowego zbywającej nieruchomość rolną w wyniku podziału albo łączenia spółek zdaniem Komisji należałoby wykreślić .

W art. 2a ust 4a dotyczącym spełnienia warunku na wyrażenie zgody Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej należy wykreślić z ust. 4a pkt 2, oraz wykreślić ustęp 4b, 4c, 4d, ponieważ nakłada się nadmierne ograniczenia na zbycie nieruchomości rolnych, takie jak „cena nieruchomości rolnej albo jej części nie przewyższa rażąco wartości rynkowej”, 

Do pkt 4 zmiany dotyczącej lit f art. 2a ust. 7 proponuje się wykreślenie zmiany, ponieważ okres na powiadomienie przez KOWR zbywcy nieruchomości rolnej o wysokości równowartości pieniężne tej nieruchomości nie powinien być wydłużany z jednego do dwóch miesięcy.

Do pkt 10 zmiany w art. 6  ust. 3a – należy propozycję odrzucić, zamiast niej należy dopisać  pkt 6) który pozwoli na uznanie za staż prac wykonanie obowiązków w prowadzonym przez rodziców gospodarstwie rolnym bez powstania stosunku o pracę.

W art. 3 dokonującym zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa proponujemy następujące zmiany:

Do punkty 3 zmiany lit d art. 29 ust. 3bb dotyczącym umożliwienia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaz lub dzierżawę nieruchomości z Zasobu WRSP osób, które w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości ZWRSP przeznaczonych do sprzedaży będą mieć nie więcej niż 40 lat,  Komisja proponuje wprowadzenie w pkt 1) po słowach „- w przypadku gdy osoba ta w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży ma nie więcej niż 40 lat;” lit d „d) Stosuje się również do rolniczych spółdzielni produkcji rolnej”.???

Komisja zajęła także stanowisko w sprawie projektu ustawy  w sprawie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dot. dzierżaw nieruchomości (gruntów) rolnych.

Członkowie Komisji wspólnie stwierdzili, że widzą potrzebę powstania ustawy. Wyrazili chęć do dalszej dyskusji, jednak istnieje potrzeba dogłębnej analizy zakresu przepisów i co miałby dokładnie regulować nowe przepisy. Jednocześnie zauważają, że przepisy dotyczące dzierżaw prywatnych powinny być rozbudowane i uszczegółowione, aby ułatwiały planowanie i prowadzenie stabilnej produkcji rolnej oraz gwarantowały ochronę interesów obu stronom umowy dzierżawy. Nowe przepisy powinny sprzyjać podejmowaniu dzierżaw długoterminowych, zwiększać adekwatną ochronę prawną dzierżawcy i wydzierżawiającego, nie zmniejszając praw właścicielskich, wprowadzić prawo pierwokupu dla dzierżawców oraz ułatwiać dziedziczenie praw i obowiązków wynikających z dzierżawy rolniczej.

 Członkowie przeanalizowali przepisy Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 9 października 2017 r. Podkreślili fakt, braku przeprowadzenia konsultacji ww. zarządzenia. W związku z dyskusją, postanowiono sformułować wnioski dotyczące zarządzenia oraz kryteriów oceny ofert i ich wagi:

1)      Komisja wnioskuje, aby Zarząd KRIR zwrócił się do KOWR o przeprowadzenie konsultacji przez KOWR w zakresie wytycznych w sprawie wydzierżawiania nieruchomości ZWRSP.

2)      Komisja wnioskuje do Zarządu KRIR o wystąpienie do ARiMR w sprawie rejestrowania przez ARiMR siedziby gospodarstwa, czy działki rolne są zgłaszane jako siedziba gospodarstwa. Istnieją również rozbieżności  między siedzibą gospodarstwa w przypadku osób fizycznych i prawnych, gdzie odpowiednio jest to gmina a w przypadku spółek konkretny adres.

3)      Komisja wnioskuje do Zarządu KRIR o wystąpienie do KOWR o wyjaśnienie co oznacza termin „lub budzą inną wątpliwość” w Zasadach wydzierżawiania nieruchomości ZWRSP wytyczne nr 1, w rozdziale 7.3.1 Część jawna, w przypadku kiedy Komisja odrzuca ofertę.

4)      Komisja wnioskuje do Zarządu KRIR o wystąpienie do KOWR o wyjaśnienie w jaki sposób można zweryfikować uczestników przetargów ograniczonych w zakresie posiadania przez nich udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym, ponieważ izby rolnicze nie są w stanie dokonać takiej weryfikacji.

5)      Komisja wnioskuje do Zarządu KRIR o wystąpienie do KOWR w sprawie kryterium odległości nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z ZWRSP oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu o udzielenie informacji ile podmiotów dokonało zgłoszenia takiego wpisu do ewidencji producentów tak, jak jest wskazane w tym kryterium.

6)      Komisja wnioskuje do Zarządu KRIR o wystąpienie do KOWR w sprawie kryterium wieku, w którym dyskryminuje się osoby, które ukończyły 60 lat, nie przydzielając im punktów.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.