Stanowisko Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej ws projektu raportu z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015 wersja 1.1

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej przedstawia następującą opinię do projektu raportu z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015 wersja 1.1:

1)   Przedstawiony raport należy rozpatrywać w warstwie formalnej, opisującej wyniki analiz wód na obszarach obecnych OSN w latach 2012-2015 oraz w warstwie wynikowej, co ma być przesłanką do ostatecznych ustaleń, co do zapisów nowej ustawy wodnej. W zakresie formalnym wyniki raportu należy przyjąć bezdyskusyjnie, zakładając, że zgodnie z przyjętą metodyką unijną badania wód na wyżej wymienionych obszarach OSN zostały przeprowadzone właściwie. Z analizy przedstawionych wyników badań można wyciągnąć jednoznaczny wniosek, że stan wód na badanych obszarach w latach 2012-2015 nie uległ pogorszeniu,
a w większości przypadków wystąpiły trendy poprawy. Z punktu widzenia wpływu rolnictwa na stan badanych wód, szczególną wartość w raporcie mają dane potwierdzające szybką ekstensyfikację naszego rolnictwa.  Gwałtowny spadek nawożenia mineralnego w badanym okresie, spadek produkcji zwierzęcej i związany z nim spadek donacji azotu pochodzenia organicznego do gleb, a także szybko spadająca powierzchnia użytków rolnych jednoznacznie wskazują, że to nie rolnictwo jest główną przyczyną przesłanek do objęcia OSN – ami terenu całego kraju. W sensie politycznym należy podkreślić fakt wzrostu emisji azotu ze źródeł przemysłowych w badanym okresie o prawie 1/5.  

2)      Z treści werbalnej raportu w zakresie dotyczącym zasad gospodarowania na badanych obszarach OSN wynika, że w znacznej mierze powtórzono tezy i propozycje zawarte w projekcie nowego Prawa Wodnego. Można nawet skonstatować, że twórcy raportu w pewnej części próbowali dostosować wyniki badań do restrykcyjnych koncepcji zawartych w nowym prawie wodnym. Jednoznacznie wskazuje na to fakt cytowania wprost w raporcie znacznych fragmentów nowego prawa wodnego dotyczącego nowej koncepcji krajowego OSN, a także wprowadzenia w warstwie werbalnej projektu raportu dużych fragmentów uzasadnienia do tego projektu. Zadziwiający jest fakt, że w raporcie nie pojawia się konkluzja zmierzająca do powiązania wyników badań wód przedstawionych w raporcie z propozycjami nowego prawa wodnego. W tym sensie projekt raportu rozmija się z koncepcjami nowego prawa wodnego.

3)   Wnioski w raporcie są bardzo oszczędne, co do pożądanych kierunków działań na terenie OSN, natomiast zawierają bardzo istotne stwierdzenia dotyczące faktycznej sytuacji i trendów, co do stanu wód na obecnych OSN – ach. W większości przypadków wnioski dotyczące poszczególnych OSN – ów zawierają stwierdzenia o nieistotności skażenia wód azotanami i wręcz potwierdzając dobry stan wód na ponad 2/3 badanych obszarów, co jednoznacznie potwierdza, że sytuacja w tym zakresie jest dobra i nie może to być przesłanką do objęcia całego kraju OSN. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w latach 2004-2007 był przeprowadzany audyt stanu jakości wód pod kątem dyrektywy azotanowej i wyniki ówczesnego raportu były pozytywne dla całego kraju za wyjątkiem kilkunastu zagrożeń punktowych. Reasumując przedstawiony projekt raportu w warstwie formalnej należy przyjąć pozytywnie, natomiast w warstwie wnioskowej raport powinien zawierać konkluzje kierunkowe, w szczególności pod kątem zabezpieczenia interesów rolniczych w związku z zamiarem wprowadzenia krajowego OSN.

 

 

 

 

Z poważaniem 

Roman Włodarz

2022 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.