III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich poświęcona polityce społecznej na obszarach wiejskich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza oraz Prezydium Rady do spraw Kobiet i  Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR, zorganizowało  w dniu 14-15 czerwca 2016 r.  III Konferencję Rady, która tym razem poświęcona była polityce społecznej na obszarach wiejskich.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Śląskiego, a także Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, Top Agrar Polska oraz miesięcznik Polska Wieś. 

Wśród  zaproszonych Gości znalazły się między innymi: pani Mirosława Nykiel- Poseł na Sejm RP, pani Elżbieta Karnafel-Wyka – stały przedstawiciel MR i RW do współpracy z Radą do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, a równocześnie pełnomocnik MR i RW do spraw równego traktowania, pani Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady Krajowej Koła Gospodyń Wiejskich, pani Irena Łaba – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, pani Katarzyna Szczepaniak – Dyrektor Biura Zarządu KRIR, a także Członkowie Prezydium Rady, Radne Sejmiku Województwa Śląskiego oraz liczna, bo licząca ponad 120 osób grupa Pań z terenu całej Polski.

W trakcie Konferencji, uczestniczki zapoznały się z obowiązującymi i planowanymi zmianami przepisów w systemie ubezpieczeń społecznych rolników, postulując między innymi o skrócenie wieku emerytalnego dla rolników, zwiększenia dziennego świadczenia chorobowego, które w chwili obecnej, chory rolnik opłacający ubezpieczenie, ma prawo otrzymać w wysokości 10,00 złotych oraz możliwość korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS dla emerytów i rencistów otrzymujących rentę stałą  z tytułu niezdolności do pracy.

Następnie poruszane były kwestie związane z ochroną zdrowia na terenach wiejskich, szczególnie związane profilaktyką raka szyjki macicy i raka piersi, które prezentowały Przedstawicielki Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej .

Zdaniem uczestniczek Konferencji, szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest groźnym czynnikiem kancerogennym mogącym powodować raka szyjki macicy, ze względu na ogromną skuteczność dochodzącą prawie 100%,  ale której koszt jest stosunkowo wysoki, powinna zostać finansowana z budżetu Państwa.

W dalszej części Konferencji dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z oświatą na terenach wiejskich, która boryka się wieloma problemami, dotyczącymi głównie zmniejszenia się liczby uczniów w szkołach podstawowych i likwidacji wielu małych szkół, a także zwiększeniem się różnicy pomiędzy naliczaną subwencją oświatową, a kosztami prowadzenia szkół. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia odległości szkoły od domu, ograniczeniem dostępu do zasobów edukacyjnych, pogorszeniem się sytuacji dzieci dojeżdżających do większych szkół, (nienajlepszy stan techniczny szkolnych gimbusów), brak możliwości odpowiedniego kształcenia, rozwijania zainteresowań i indywidualizowania kształcenia dla uczniów szczególnie zdolnych. Uczestniczki Konferencji wnioskowały o podjęcie i integrację działań prowadzonych przez różne resorty wokół szkół wiejskich, min. poprzez rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

Ostatnim tematem Konferencji, był szeroko omawiany przez pana Romana Włodarza – Prezesa Zarządu ŚIR, Podatek Vat w rolnictwie.

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, podczas którego uczestniczki Konferencji miały okazję podziwiać piękno Beskidu Śląskiego, a także różnorakie działania podejmowane przez osoby zamieszkujące tę część Polski.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.