XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego Oddział  Regionalny  w  Częstochowie  zaprasza wszystkich  rolników  do  udziału  w  XIV  edycji Ogólnokrajowego  Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami.  

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony  zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 

Warunkiem  uczestnictwa  jest  zgłoszenie  gospodarstwa  rolnego  w  Oddziale Regionalnym  KRUS  w  Częstochowie  ul.  Korczaka  5,  tel.  (34)  365  32  92  lub w Placówkach Terenowych  KRUS w terminie do 31 marca 2016r. Formularze zgłoszeniowe  i  szczegółowe  informacje  o warunkach  udziału  w  Konkursie dostępne są  w Placówkach Terenowych KRUS  i  siedzibie  Oddziału Regionalnego  KRUS  w  Częstochowie  (pokój  24/25),  a  także  na  stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl

Komisje  Konkursowe  w  zgłoszonych  gospodarstwach  będą  oceniać  elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, między innymi: 

•  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy 

• stan  budynków  inwentarskich  i  gospodarczych,  w  tym  schodów  i  używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, 

• wyposażenie  maszyn  i  urządzeń  używanych  w  gospodarstwie  w  osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami, 

•  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, 

•  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, 

•  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, 

• rozwiązania  organizacyjne,  technologiczne  i  techniczne  wpływające  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, 

•  estetyka gospodarstw. 

Przystąpienie  do  Konkursu  to  szansa  i  okazja  do  polepszenia  stanu bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  we  własnym  gospodarstwie  rolnym,  to sprawdzian efektów  swojej  pracy i wprowadzonych  innowacji czy ulepszeń  na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.  Zdobyta  przy  okazji  uczestnictwa  w  Konkursie  nagroda  to  dodatkowa motywacja i promocja dla laureata i regionu, z którego się wywodzi.

Regulamin

Zgłoszenie

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.