Operacja „Rozwój współpracy producentów rolnych w ramach łańcucha wartości szansą na wzmocnienie ich pozycji na rynku”

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z umową zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  Plan  Operacyjny  na  lata  2022-2023,  z Województwem  Śląskim  –  pełniącym  rolę  jednostki  regionalnej,  jest  organizatorem Operacji „Rozwój współpracy producentów rolnych w ramach łańcucha wartości szansą na wzmocnienie ich pozycji na rynku”

Operacja będzie polegała na organizacji jednej jednodniowej konferencji dla określonej grupy rolników z terenu woj. śląskiego, która liczyć będzie 80 osób.

Realizowana operacja ma na celu:

- wzrost świadomości, pozyskania i wymiany wiedzy, poznania nowych rozwiązań przez uczestników, która pomoże producentom rolnym w rozwiązywaniu problemów napotykanych w ich codziennej działalności.

- promocję i wsparcie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w struktury gospodarcze, które odgrywają kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zwiększenia dochodów rolników poprzez przekazanie uczestnikom konferencji wiedzy z zakresu możliwych działań w ramach różnych form współpracy i kooperacji w żywnościowym łańcuchu wartości.

Przeszkolenie 80 rolników biorących udział w przedmiotowej konferencji będzie natychmiastowym efektem operacji. Efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy co w efekcie powinno spowodować m.in:

- Przyspieszenie procesów koncentracji w rolnictwie (integracji poziomej i pionowej);

- Wzrost znaczenia krótkich lokalnych łańcuchów dostaw;

- Upowszechnianie umów kontraktacji i umów na dostawy pomiędzy producentami rolnymi, grupami i zakładami przetwórczymi;

- Dalszy wzrost znaczenia sektora przetwórstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP) jako głównego odbiorcy produktów rolnych na poziomie lokalnym;

- Rozwój zorganizowanych form handlu ułatwiających obrót produktami rolnymi;

- Rozwój produkcji żywności wysokiej jakości, w tym systemów jakości;

- Wzrost znaczenia przetwórstwa produktów ekologicznych oraz rosnąca świadomość ekologiczna

konsumentów i rolników;

- Wzrost znaczenia produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych;

- Wzrost znaczenia strategii „Od pola do stołu”; w zakresie zrównoważonego przetwarzania żywności i sposobu jej sprzedaży;

- Zwiększenie zainteresowania segmentami żywności prozdrowotnej, minimalnie przetworzonej i gotowej do spożycia;

- Wzrost znaczenia ICT w skracaniu łańcucha dostaw;

- Upowszechnianie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

 

Ramowy program     

Wykład 1. „Wspieranie alternatywnych łańcuchów wartości, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych związanych z wytwarzaniem produktów wysokiej jakości”.

Wykład 2. „Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w sektorze przetwórstwa produktów rolnych oraz poprawa jego konkurencyjności i innowacyjności”.

Wykład 3.  „Promowanie rozwiązań wspierających umowy na dostawy pomiędzy rolnikami a przemysłem przetwórczym”.

Wykład 4. „Preferencje i wsparcie Krajowego Planu Strategicznego w zakresie współpracy w krótkich łańcuchach dostaw”.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dane  osobowe  uczestników  Konferencji  przetwarzane  będą  zgodnie  z  przepisami rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  2016/679  z  dnia 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z późn.zm.)

Wszelkich informacji na temat możliwości udziału w konferencji udziela Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32 2580445

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.