Kredyty preferencyjne dla rolników na 2022 rok

Kredyty preferencyjne dla rolników na 2022 rok

Bank BNP Paribas we współpracy z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa od początku lutego oferuje kredyty preferencyjne dla rolników z przeznaczeniem na zakup ziemi, pokrycie kosztów inwestycji w gospodarstwie lub wznowienie produkcji rolnej po klęsce żywiołowej.

 

Czym jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny jest rodzajem linii kredytowej przeznaczonej dla konkretnej, uprzywilejowanej grupy Klientów na sfinansowanie określonych celów. Jest to finansowanie na szczególnych warunkach, zwykle tańsze niż standardowy kredyt, gdyż część jego kosztów ponosi Skarb Państwa. Aby starać się o kredyt preferencyjny trzeba spełnić określone kryteria.

 

ARiMR dopłaci rolnikom do kredytów

Preferencyjność kredytów oferowanych rolnikom przez Bank BNP Paribas polega na stosowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania lub kapitału. Pozwala to na uzyskanie niższych kosztów takiego kredytu, zarówno dzięki uregulowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów wysokości marży, jak i maksymalnej wysokość prowizji i opłat, jakie mogą być pobrane przez bank w całym okresie kredytowania. Klient zawierając z bankiem umowę kredytową ma zagwarantowaną określoną kwotę pomocy, z jakiej może skorzystać w formie dopłat do oprocentowania lub kapitału. Kwota ta jest ustalana jednorazowo i nie zmienia się przez cały okres kredytowania, niezależnie od warunków rynkowych.

 

Kredyty na zakup użytków rolnych

Finansowanie można przeznaczyć na zakup ziemi o przeznaczeniu rolniczym, określonym w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy. W sytuacji braku planu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z gminy informującego o braku planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej przeznaczenie nabywanego terenu. Po realizacji inwestycji, gospodarstwo nie może przekroczyć powierzchni 300 ha, a kwota kredytu nie może być wyższa niż iloczyn średniej ceny GUS (z uwzględnieniem klas bonitacyjnych) i liczby nabywanych hektarów.  

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych przewidują aktualnie dwie preferencyjne linie kredytowe:

  1. Linia MRcsk - przewidziana dla młodych osób (do 40 roku życia) rozpoczynających działalność rolniczą, w której pomoc ARiMR  polega na spłacie 60% kwoty kredytu (ale nie więcej niż 20 tys. EUR).  Wnioskodawca nie może prowadzić gospodarstwa rolnego dłużej niż 24 miesiące. Oprocentowanie kredytu z linii MRcsk jest ustalane przez bank na zasadach komercyjnych.
  2. Linia Z - jest przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych prowadzących (lub zamierzających prowadzić) działalność rolniczą. Pomoc ARiMR stosowana jest jako spłata 1/3 odsetek za kredytobiorcę. Dodatkowym ograniczeniem kwoty jest fakt, że pomoc stosowana jest jako pomoc de minimis czyli nie może przekroczyć 20 tys. EUR.  Oprocentowanie linii Z jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości nie większej niż 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. Bank BNP Paribas stosuje marżę w wysokości 2,48 punktu procentowego, dlatego w I kwartale 2022 roku całkowite oprocentowanie wynosi 4,54% (podstawą jest WIBOR3M z dnia 30 listopada 2021 roku czyli 2,06), natomiast dla kredytobiorcy będzie ono wynosiło 3,0418%. W II kwartale będziemy opierać się na WIBOR3M z 28 lutego 2022 roku.

Kredyty inwestycyjne

ARiMR wspiera również inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak np.: budowa, modernizacja czy zakup maszyn lub urządzeń. Co ważne, prace nad daną inwestycją muszą rozpocząć się nie wcześniej, niż w dniu złożenia wniosku o kredyt w banku. Zasady udzielania kredytów na ten cel określone są w dwóch liniach kredytowych: RR i PR. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, w tym możliwe jest uzyskanie do dwóch lat karencji w spłacie. Koszty kredytu są identyczne jak przy linii Z, z tym że nie trzeba ograniczać kwoty pomocy do 20 tys. EUR ponieważ nie mają tu zastosowania regulacje dotyczące pomocy de minimis.

 

Wsparcie po klęsce żywiołowej

W ramach specjalnej linii K02 możliwy jest z kolei zakup środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej po zaprzestaniu jej w wyniku klęski żywiołowej, np. suszy czy powodzi. Może to być zakup np. środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa na cele rolnicze, pasz czy inwentarza żywego. Kredyt udzielany jest na 4 lata liczone od dnia wystąpienia klęski żywiołowej na podstawie protokołu strat, w którym musi być podana kwota obniżenia dochodu, czyli maksymalna kwota kredytu dla danego kredytobiorcy. Na podpisanie umowy kredytu jest 12 miesięcy liczone od dnia sporządzenia protokołu.

Oprocentowanie całkowite kredytu K02 ustalane jest w oparciu o stawkę WIOBOR3M określaną analogicznie jak dla linii inwestycyjnych, z tym że poziom marży jest wyższy i wynosi 3,5 punktu procentowego. Oprocentowanie płacone przez Klienta uzależnione jest od tego czy w roku wystąpienia klęski Klient miał ubezpieczone minimum 50% powierzchni upraw lub pogłowia zwierząt. Tacy Klienci mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 0,5%. Jest to oprocentowanie stałe (do momentu wyczerpania kwoty pomocy określanej każdorazowo w umowie kredytowej). Jeśli Klient nie spełnia warunku ubezpieczenia, może liczyć na dopłaty w wysokości połowy tego co przysługuje ubezpieczonemu (obecnie oprocentowanie to 3,03%).

 

Niezależnie od przeznaczenia kredytu, we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, bank może pobrać nie więcej niż 2% kwoty kredytu tytułem prowizji i opłat związanych z kredytem w całym okresie kredytowania.

 

Pula dopłat ARiMR

W ogólnej puli środków ARiMR na 2022 rok znalazło się 130 mln zł na kredyty inwestycyjne (linie PR, RR i Z) i 1,1 mln zł na dopłaty do ich oprocentowania oraz 100 mln zł na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych i 3 mln na dopłaty do ich oprocentowania. Kwota 5 mln zł zasiliła z kolei budżet na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.