Konferencja „Mali producenci – Duże możliwości - skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny”

Śląska Izba Rolnicza informuje że, na podstawie umowy zawartej na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie konferencji pn: „Mali producenci – Duże możliwości - skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk poprzez wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem realizowanej operacji będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji z aktualną sytuacją w zakresie podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i podatku VAT w RHD, tworzeniem wartości dodanej w gospodarstwie, zagadnieniami etyki w biznesie żywnościowym oraz identyfikowalnością i autentycznością produktów. Ponadto uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość poznania wyżej wymienionych zagadnień merytorycznych od strony praktycznej, między innymi poprzez omówienie sieciowania produktu w ramach Podlaskiego Szlaku Kulinarnego, współpracy i dobrych praktyk w ramach RHD na terenie Podlasia, czy też działalności innowacyjnej w produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 200 rolników województwa śląskiego, właścicieli małych gospodarstw rolnych, którzy zajmują się wytwarzaniem i sprzedażą produktów,  bądź też w planach mają podjęcie tego rodzaju działalności oraz widzą konieczność podniesienia swej wiedzy w zakresie tematycznym obejmującym niniejszą konferencję.

Przeszkolenie rolników biorących udział w przedmiotowej konferencji będzie natychmiastowym efektem operacji. Efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu systemów jakości żywności, skracania łańcucha dostaw żywności i rolniczego handlu detalicznego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Przeszkolenie grupy osób (200 rolników), którzy nabyli wiedzę, a następnie wdrażać ją będą w swoich gospodarstwach, tym samym oddziałując pozytywnie na innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego, wpływać będzie na akceptowalny wzrost dochodu gospodarstwa i poprawę jakości ich życia.  Poprawa dochodów gospodarstw rolnych oddziaływać będzie na poprawę sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich, co z kolei wpływać będzie na ich wieloaspektowy rozwój.

Pomimo dużego zróżnicowania województwa śląskiego, duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ma aktywność, (udział w konferencji), inicjatywa (wykorzystanie zdobytej wiedzy w swoich gospodarstwach, bądź podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej), przedsiębiorczość (tworzenie mikrofirm) oraz umiejętność wykorzystania zasobów w postaci nabytej wiedzy. 

Ramowy program:

I dzień konferencji:

od godz. 12:00 zakwaterowanie i rejestracja uczestników konferencji,

13:00 – 14:00 obiad,

14:00 – 14:30 otwarcie konferencji, przywitanie uczestników
i zaproszonych gości, wystąpienie wprowadzające,

14:30 – 15:15 Wykład I pt: „Sieciowanie produktu w ramach „Podlaskiego Szlaku Kulinarnego”.

15:15 – 16:00 Wykład II pt: „Przykłady współpracy i dobrych praktyk w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego na terenie Podlasia”.

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa.

16:30 – 17:15 Wykład III pt: „Podatek dochodowy, podatek od nieruchomości i podatek VAT w Rolniczym Handlu Detalicznym”.

17:15 – 18:00 Wykład IV pt: „Tworzenie wartości dodanej w rolniczym łańcuchu dostaw żywności”.

18:00 – 18:30 Podsumowanie I dnia konferencji.

19:00 – Uroczysta kolacja.

 

II dzień konferencji:

8:00 – 9:00 śniadanie.

9:15 – 10:00 Wykład  V pt: „Stymulowanie działalności innowacyjnej w zakresie produkcji żywności na przykładzie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie”.

10:00 – 10:45 Wykład VI pt: „Etyka w przetwórstwie żywności – Kodeks Etyki Żywnościowej”.

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa.

11:15 – 12:00 Wykład VII pt: „Identyfikowalność i autentyczność surowca w produkcji żywności”,

12:00 – 12:45 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

13:00 – 14:00 Obiad i wyjazd uczestników konferencji.

 

Planowany termin konferencji to ostatni tydzień października 2021 r. Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445.

2023 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.