Konferencja „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego”

 

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z umową nr 3/PO2018-2019/2019 z dnia 30.05.2019 r. zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem dwudniowej konferencji pn: „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego”.

W/w Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.10.2019 r. w Szczyrku.

W przedmiotowej Konferencji udział weźmie 200 rolników województwa śląskiego, właścicieli małych gospodarstw rolnych zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, bądź planujących zająć się taką formą działalności, ze względu na niskie dochody uzyskiwane z gospodarstwa.

Celem realizowanej Konferencji będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji z aktualną sytuacją w zakresie rozwoju produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego w województwie śląskim, nowymi metodami marketingowymi i rodzajami marketingów, polityką jakości prowadzoną przez Unię Europejską, między innymi poprzez znaki potwierdzające wysoką jakość produktów rolno – spożywczych, jak też tradycyjną metodę produkcji. Ponadto uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość poznania wyżej wymienionych zagadnień merytorycznych od strony praktycznej.

Efektem natychmiastowym operacji będzie przeszkolenie 200 osób biorących udział w konferencji, natomiast efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego marketingu w swoich gospodarstwach, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wiedza nabyta przez uczestników konferencji, a następnie wdrażana we własnych gospodarstwach, pozytywnie oddziaływać będzie również na innych mieszkańców województwa śląskiego i wpływać na wzrost dochodu gospodarstwa i poprawę jakości ich życia.

Program organizowanej Konferencji: 

I dzień Konferencji 28 październik 2019 r.  (poniedziałek)

od 12:00 Zakwaterowanie i rejestracja uczestników konferencji,

13:00-14:00 Obiad,

14:00-14:30 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych gości, wystąpienie wprowadzające,

14:30-15:15 „Działalność kooperatyw spożywczych na przykładzie Gliwickiej Kooperatywy Spożywczej „Tomata”,

15:15-16:00 „Targ na Zielonym - budowanie bezpośrednich relacji między lokalnymi producentami żywności, a konsumentami  w Gliwicach”,

16:00-16:30 Przerwa kawowa,

16:30-17:15 „Szczególne rodzaje marketingu wykorzystywane przy promocji produktów regionalnych”,

17:15-18:00 „Marketing, promocja wspólnej marki i podejście biznesowe”,

18:00-18:30 Podsumowanie I dnia konferencji

19:00 Kolacja.

II dzień Konferencji 29 październik 2019 r.  (wtorek)

08:00-09:00 Śniadanie,

09:15-10:00 „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i regionalny system marketingu – omówienie założeń i osiągnięć projektu „Produkt Lokalny Małopolska”,

10:00-10:45 „Systemy ochrony produktów regionalnych, tradycyjnych  i ekologicznych”,

10:45-11:15 Przerwa kawowa,

11:15-12:00 „Aktualna sytuacja w zakresie rozwoju produktu regionalnego i lokalnego w województwie śląskim”,

12:00-12:45 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji,

13:00-14:00 Obiad i wyjazd uczestników.

Dane osobowe uczestników Konferencji przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z późn.zm.)

Wszelkich informacji na temat możliwości udziału w Konferencji udziela Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445. 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.