W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Ustroniu, Śląską Izba Rolnicza zorganizowała kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej

W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Ustroniu, Śląską Izba Rolnicza zorganizowała kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski  Południowo-Wschodniej

W posiedzeniu uczestniczyły  Zarządy: Izby Rolniczej w Opolu,  Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej oraz Zarząd i Przedstawiciele Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Gościem na posiedzeniu Porozumienia był również pan Mariusz Trepka – II Wicewojewoda Śląski.

W czasie dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia uczestnicy podjęli sześć uchwał odnoszących się bezpośrednio do najistotniejszych problemów  z jakimi zmagają się rolnicy, a mianowicie:

-  rozwiązania problemu rolników uprawiających rzepak i kukurydzę, pozbawionych możliwości stosowania neonikotynoidów, wobec braku na polskim rynku równie skutecznych alternatywnych środków ochrony roślin.

- wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie podczas średniookresowego PROW na lata 2014 – 2020 następujących postulatów wynikających ze specyfiki gospodarstw Polski południowo – wschodniej: regionalizację PROW, uproszczenie zasad zazielenienia, zmianę zasad płatności z I Filaru WPR w latach 2015 – 2020 związanych z produkcją w zakresie dotyczącym bydła, tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie województw Polski południowo – wschodniej, rolnikom posiadającym co najmniej 1 sztukę bydła. Wniosek dotyczy również zmian (uproszczenia) zasad przyznawania dotacji działania 128 PROW („modernizacja”) oraz zapewnienie realnego rozwoju gospodarstw drobnotowarowych.

- wystosowania wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa. Wniesiono także o rozszerzenie listy gatunków łownych o krukowate i wilki.

-  skierowania wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ochrony działalności rolniczej, zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, w związku z działaniami gmin przy uchwalaniu studiów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, zobowiązujących Rady Gmin do wprowadzenia do studium zagospodarowania przestrzennego oraz do planów zagospodarowania przestrzennego klauzul ochrony historycznych praw rolników związanych z prowadzeniem działalności rolniczej na danym obszarze gminy. Mowa również o wniosku o ograniczenie ustawowe roszczeń sąsiedzkich wobec gospodarstw rolnych, przez osoby nie związane rolnictwem, osiedlające się  w pobliżu historycznie działających gospodarstw rolnych.

-  postulowania zmian prawnych, w związku z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W związku z dotychczasowymi  doświadczeniami Izb Rolniczych biorących udział w Społecznych Radach przy oddziałach terenowych ANR oraz w związku z opiniowaniem wniosków w sprawie udzielania zgody na zakup gruntów rolnych nienależących do zasobu ANR, porozumienie widzi potrzebę wprowadzenia zmian:

* W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50) wprowadzić zapisy o zasadach powoływania Społecznych Rad przy Oddziałach Terenowych ANR – w celu właściwego ich umocowania prawnego, alternatywnie wprowadzić jednoznaczne zapisy o delegacji prezesa (dyrektora oddziału) do powołania tych Rad; obecne umocowanie Rad Społecznych zarządzeniem prezesa (dyrektora OT ANR) jest bardzo słabe wobec wagi i znaczenia opinii wydawanych przez te Rady w związku z realizacją ww. ustawy,

* W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) w art. 2a pkt 4: wprowadzić zapis o jednolitych wytycznych co do wydawania przez Izby Rolnicze (i inne podmioty) rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej; alternatywnie wprowadzić zapisy o delegacji dla MRiRW w sprawie wydania rozporządzenia w tym względzie,

* W art. 1a pkt 2 – wprowadzić powierzchnię „1 ha”; Porozumienie widzi potrzebę podniesienia progu ograniczeń zbywania gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha dla przypadków sprzedaży gruntów rolnych, zwłaszcza z siedliskami na tych gruntach, na glebach słabych, w trudnych warunkach gospodarowania i w przypadkach, gdy ze względu na uwarunkowania lokalne tych gruntów nie ma możliwości (nie ma chętnych) zbycia ich na rzecz rolników indywidualnych.

- poparcia stanowiska Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

Powyższe Uchwały  przedłożone zostaną Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.