Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra

 

ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA

OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL

 

Nazwa sprzedającego:

Śląska Izba Rolnicza, ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec, NIP: 634-20-75-955, REGON: 273498296, adres do korespondencji: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy matki Opel o numerze rejestracyjnym STA 87451, stanowiący własność sprzedającego.

Wartość rynkowa brutto powyższego samochodu określona została przez Rzeczoznawcę motoryzacyjnego MotoEkspert Jacek Ostalczyk i wynosi ona 8.700,00 zł. (brutto). Cena powyższa jest też ceną wywoławczą w przetargu.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: Opel,

Model pojazdu: Astra Classic II 1.4 MR  04 E4,

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy,

Nr rejestracyjny: STA 87451,  

Rok produkcji: 2009

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe,

Rodzaj skrzyni biegów: manualna,

Nr identyfikacyjny VIN: W0L0TGF359G059420,

Kolor powłoki lakierniczej: srebrny 2 – warstwowy z efektem metalicznym,

Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk),

Pojemność/ Moc silnika: 1364 ccm/66 kW (90KM),

Przebieg: 223378 km,

Data pierwszej rejestracji: 17.04.2009 r.

Data ważności badania technicznego: 10.11.2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie oferty w terminie do dnia 04.03.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Biura Powiatowego Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, ul. Jesionowa 9A, pokój 213. Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 14.00.

            Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres zamieszkania/siedziby oferenta,

- numer PESEL/NIP oferenta,

- dane kontaktowe oferenta (numer telefonu, adres e-mail),

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. Ponadto jest mu znany stan techniczny kupowanego pojazdu i z tego tytułu oraz jego ewentualnych ukrytych wad, oferent nie będzie wnosił roszczeń
w stosunku do Śląskiej Izby Rolniczej. Ponosi także odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji oględzin kupowanego pojazdu.   

            Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

            Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Opel. Nie otwierać przed dniem 05.03.2024 r. do godz. 12:00”.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł, (słownie: jedentysiąc złotych 00/100).

Wadium  należy wpłacić do dnia 04.03.2024 r. na rachunek bankowy Śląskiej Izby Rolniczej Nr 77 2030 0045 1110 0000 0043 2600 BNP Paribas Bank Polska S.A.

W tytule przelewu proszę wpisać „Wadium na sprzedaż samochodu marki Opel”.

 

 

Pozostałe informacje:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura Powiatowego Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, ul. Jesionowa 9A, pokój 213. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeśli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Śląską Izbę Rolniczą terminie do zawarcia umowy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony.

 2.  Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Jego odbiór nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium.

 3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

 4. Śląska Izba Rolnicza nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

 5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 6. Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego: Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, ul. Jesionowa 9A. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można pod numerem telefonu 32/2580-445. Równocześnie zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

  2. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:

   - zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

   -   nie będzie zawierać wszystkich danych, które powinna zawierać oferta lub będą one niekompletne, nieczytelne, albo budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na:

- stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl

- Biurze Powiatowym ŚIR w Katowicach,

- Biurze Powiatowym ŚIR w Częstochowie.

 

 

OCENA TECHNICZNA POJAZDU - MOTOEKSPERT (PDF)

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.