Dotacje dla rolników na OZE

Dotacje dla rolników na OZE - program I.10.2 WPR 2023-2027

1 263 mln zł – tyle przeznaczono na dotacje dla rolników z WPR 2023-2027 na inwestycje w OZE. Jak uszczknąć coś z tej potężnej puli? Kto, kiedy i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie do biogazowni, termomodernizacji albo mikroinstalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym?

Na co można otrzymać pomoc dla rolników z interwencji I.10.2?

Od 13 września 2023 r. obowiązują szczegółowe wytyczne określające, jak będzie udzielana pomoc dla rolników z interwencji I.10.2 PS WPR 2023–2027 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” [2].

Sprecyzowano w nich, że dotacje dla rolników będą miały formę zwrotu 65% kosztów kwalifikowalnych rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta. Dotowane będą trzy obszary inwestycji związanych z OZE [1] [2]:

 1. Obszar A — budowa nowej biogazowni rolniczej do 50 kW. Uwaga: dotacja nie obejmuje robót budowlanych przy już istniejącej biogazowni.
 2. Obszar B — zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej lub zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Z obszaru B można też uzyskać dotacje dla rolników na powiązane w powyższymi instalacjami pompy ciepła i systemy zarządzania energią.
 3. Obszar C — inwestycje, które podniosą efektywność energetyczną (ale wyłącznie tych budynków, które są wykorzystywane do produkcji rolnej) i których efektem będzie obniżenie wskaźnika EK i EM o minimum 30%. W ramach tego obszaru dotowane będą m.in. termomodernizacja (np. docieplenia podłóg, ścian, dachów, zakup okien, drzwi zewnętrznych) oraz inwestycje w oszczędne gospodarowanie światłem (np. zakup świetlików dachowych i systemów oświetlenia LED). Dotacje dla rolników z tego obszaru obejmują także zakup instalacji do odzyskiwania ciepła i zakup kotłów na biomasę (ale nie tych do spalania słomy).

Dofinansowanie dla rolników dla obszarów A i B zostanie udzielone jedynie w sytuacji, gdy cała energia pozyskiwana z inwestycji będzie wykorzystana w dotowanym gospodarstwie. Co ważne, na użytek należących do gospodarstwa budynków mieszkalnych można przeznaczyć nie więcej niż 10 kWh i 20% sumarycznej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z dotowanej instalacji OZE [2].

Dla każdego z obszarów warunkiem udzielenia dotacji dla rolnika jest dołączenie do wniosku projektu dotowanej instalacji OZE. Projekt ten powinien być zgodny z zapisami załącznika do szczegółowych wymagań z 12 września 2023 r. [2].

Beneficjenci i warunki dotacji dla rolników na OZE

Beneficjentem dotacji na OZE z interwencji I.10.2 może być rolnik aktywny zawodowo, o ile [2]:

 • realizuje inwestycję OZE z obszarów A, B lub C w stosunku do budynków inwentarskich, które należą do beneficjenta lub są przez niego użytkowane wieczyście przynajmniej od dnia złożenia wniosku o pomoc;
 • odbył szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa w okresie 24 miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku o pomoc lub odbędzie je do czasu złożenia ostatniego wniosku;
 • koszt planowanej inwestycji przekracza 20 000 zł.

Warto pamiętać, że dodatkowym warunkiem przyznania pomocy dla obszaru A jest realizacja inwestycji OZE w maksymalnie 2 etapach, zaś dla B i C w jednym etapie [2].

Termin naboru wniosków na dotacje dla rolników z I.10.2 WPR 2023-2027

Według ogłoszonego 19 września 2023 r. harmonogramu dla WPR 2023-2027 nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników z interwencji I.10.2 odbędzie się od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023 [3].

Kwoty i kolejność pomocy dla rolników na inwestycje w OZE

Dotacja dla rolników z interwencji I.10.2 może wynosić dla jednego beneficjenta maksymalnie:

 • dla obszaru A – 1 500 000 zł;
 • dla obszaru B i dla obszaru C – po 200 000 zł;
 • jeśli rolnik realizuje inwestycje na OZE we wszystkich trzech obszarach A, B, C lub w obszarach A i C – 1 700 000 zł;
 • jeśli rolnik realizuje inwestycje na OZE w obszarach A i B – 1 500 000 zł;
 • jeśli rolnik realizuje inwestycje na OZE w obszarach B i C – 400 000 zł.

Pomoc dla rolników dla obszaru A będzie przyznawana zgodnie z podstawową kolejnością, zaś dla B i C z uwzględnieniem preselekcji [2].

 

 

W przypadku zainteresowania przygotowaniem wniosku o ww. dotację, prosimy o kontakt z Biurem Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod nr tel. 32 258 04 45

 

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.